De medezeggenschapsraad (MR)

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. De raad heeft de (formele) taak mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor school en/of kinderen en ouders van belang zijn. De raad treedt op als overlegorgaan tussen ouders, school, regio en het bevoegd gezag, het stichtingsbestuur.

Onze MR bestaat uit 4 leden, waarvan er 2 uit de personeelsgeleding zijn gekozen en 2 uit de oudergeleding.

Bij vragen kunt u bij hen terecht. U kunt ook mailen naar mrlugtmeijer@leerplein055.nl

De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en in weer andere zaken instemmingbevoegdheid. Er wordt onder andere gesproken over: het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties en benoemingen, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De MR vergadert 8 keer per jaar en publiceert informatie voor de ouders in de schoolkrant en zo nodig in ons maandelijkse bulletin de Lugtnieuws.

GMR

Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) waarin alle scholen van onze stichting Leerplein055 vertegenwoordigd zijn.