De commissies

Activiteitencommissie (AC)

De AC bestaat uit ouders, die zich inspannen om een belangrijke bijdrage te leveren aan de goede sfeer binnen de school. De AC ondersteunt jaarlijks de organisatie van het Sinterklaas-, het Kerstfeest en het Lentefeest. Ook helpt de AC met het organiseren en uitvoeren van geplande activiteiten zoals de herfstboswandeling, elk jaar in oktober en de lente optocht, een week voor Pasen.

Als actieve AC van de Meester Lugtmeijerschool is ze voortdurend op zoek naar ouders die zich als hulpouder in willen zetten, hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het helpen versieren van de school met Pasen, Sint en Kerst, maar ook bij discofeesten, aan het helpen inpakken van zaken als paaseitjes, kerstsnoep en cadeaus en aan het helpen bij de organisatie en uitvoering van grote activiteiten. U kunt onze AC bereiken via: aclugtmeijer@leerplein055.nl

Medezeggenschapsraad MR

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. De raad heeft de (formele) taak mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor school en/of kinderen en ouders van belang zijn. De raad treedt op als overlegorgaan tussen ouders, school, regio en het bevoegd gezag, het stichtingsbestuur.

Onze MR bestaat uit 4 leden, waarvan er 2 uit de personeelsgeleding zijn gekozen en 2 uit de oudergeleding.

De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en in weer andere zaken instemmingbevoegdheid. Er wordt onder andere gesproken over: het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties en benoemingen, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De MR vergadert 7 keer per jaar en publiceert informatie voor de ouders in de schoolkrant en zo nodig in ons tweewekelijkse Lugtnieuws. Contact met de MR opnemen kan via mrlugtmeijer@leerplein055.nl.

 

GMR Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) waarin alle scholen van onze stichting Leerplein055 vertegenwoordigd zijn.

PR commissie

Op de Meester Lugtmeijer hebben wij een PR commissie bestaande uit een groep ouders en leerkrachten. Deze groep zet zich in om naar buiten toe te laten zien waar we goed in zijn en wat we in school organiseren voor leerlingen, ouders en soms ook voor de buurt. De PR commissie vergadert en brengt diverse activiteiten tot stand. voorbeelden uit het recente verleden: informatiekraam, flyer-actie, opknappen van het schoolplein, klussen in de school.

Delen via