Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk:

  • via observaties;
  • met methode gebonden toetsen;
  • met methode onafhankelijke toetsen;
  • met het leerlingvolgsysteem op sociaal emotioneel gebied

De leerkrachten volgen de vorderingen van de leerlingen met name tijdens de lessen en door middel van de toetsen die horen bij de methode van het desbetreffende vak. De methodetoetsen meten wat de leerling heeft opgestoken van de meest recente lessenreeks van een bepaald vak. Daarnaast worden twee keer per jaar citotoetsen afgenomen, in januari worden de middentoetsen afgenomen en in juni de eindtoetsen. Deze toetsen geven een beeld van de vaardigheden van de leerling vergeleken met een landelijke norm, passend bij de leeftijd.  De resultaten van deze toetsen worden bijgehouden in Parnassys, het leerlingvolgsysteem. Ouders worden over de vorderingen van hun kind(eren) geïnformeerd via rapporten en oudergesprekken.
Vanaf groep 1 volgen we de vorderingen van de leerlingen. Hierdoor kunnen we het onderwijsaanbod goed afstemmen op de mogelijkheden van de kinderen.

Een toets is een momentopname waarbij een kind soms een heel ander beeld laat zien dan in de groep. Daarom hechten we waarde aan de combinatie van de observaties; toetsen uit de methodes en de citotoetsen. Ook op sociaal emotioneel gebied wordt de ontwikkeling van kinderen bijgehouden.