Sociale veiligheid

De scholen van Leerplein055 hebben een veiligheidsbeleid voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid. Dit veiligheidsbeleid bestaat uit maatregelen gericht op het voorkomen van incidenten. Als er toch een incident plaatsvindt, wordt dit geregistreerd en geëvalueerd. Als de uitkomsten van de monitoring daartoe aanleiding geven, treft de school maatregelen om de situatie te verbeteren.

Voor Leerplein055 betekent dit dat: 
  • het voeren van een sociaal veiligheidsbeleid: op school wordt jaarlijks de veiligheidsbeleving van leerlingen gemonitord met een instrument dat een actueel en representatief beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn KIVA, ZIEN, Kanvas, etc.   
  • elke school een vertrouwenspersoon heeft die het beleid ten aanzien van pesten coördineert en fungeert als aanspreekpunt in het kader van pesten.

Ondersteuning Centrum voor Jeugd en Gezin

Het CJG in Apeldoorn biedt ondersteuning van ouders en kinderen op het gebied van gezonde en veilige groei en ontwikkeling. Aan iedere school in Apeldoorn zijn een jeugdarts en jeugdverpleegkundige verbonden.
Het CJG kan school, ouders en leerlingen daarnaast begeleiden, adviseren en verwijzen bij onderwerpen gerelateerd aan seksuele intimidatie.
Zie voor meer informatie www.cjgapeldoorn.nl

De Lugtmeijer heeft een anti-pestcoördinator op school. Dit is Monique Kraayenhof. Zij gaat aan het begin van het schooljaar langs alle groepen om kennis te maken en haar rol uit te leggen aan de leerlingen. Dit doet de vertrouwenspersoon ook aan het begin van het schooljaar. De vertrouwenspersoon is Willem van der Wal.

Elk jaar stellen de anti-pestcoördinator en de vertrouwenspersoon zich voor aan de ouders d.m.v. een bericht in de nieuwsbrief. In de school hangen flyers met een foto van de anti-pestcoordinator en de vertrouwenspersoon zodat leerlingen en ouders weten bij wie ze terecht kunnen.

De anti-pestcoördinator, die eveneens kanjercoördinator is, doet lesbezoeken in de groepen en coacht leerkrachten in het omgaan met specifiek gedrag. Ook sluit Monique (de anti-pestcoördinator) aan bij gesprekken met ouders en leerlingen, waar de leerkracht ondersteuning bij vraagt.

Hieronder vindt u het protocol veiligheid van waaruit de schooll werkt:

Protocol veiligheid bij de Kanjertraining: Sociale Veiligheid Protocol

Om de sociale veiligheid te monitoren gebruikt De Rietendakschool KANVAS. Dit programma sluit aan bij de Kanjertraining en brengt de sociale veiligheid in beeld. Wanneer leerlingen of groepen uitvallen wordt dit door de leerkracht besproken met de intern begeleider en kanjercoordinator. Samen worden stappen opgesteld ter verbetering van de sociale veiligheid.

Het team van De Lugtmeijer heeft de sociale veiligheid elk schooljaar twee keer op de planning staan tijdens de bord-werksessies. Tijdens een verbetersprintje worden doelen opgesteld ter verbetering van de sociale veiligheid en worden afspraken gemaakt of aangescherpt.

Tijdens de presentaties van de middenmeting en de eindmeting worden de uitkomsten van KANVAS besproken in het team. Samen wordt bekeken of en welke verbeteringen gedaan moeten worden om de sociale veiligheid te verbeteren.