Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam:   directielid,  groepsleerkrachten, intern begeleider, onderwijsassistenten, leraarondersteuner en een administratief medewerker.

Naast de functie van groepsleerkracht is er nog een groot aantal taken te vervullen. Via het taakbeleidsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden zal zijn. Wij hechten aan een stabiel patroon, zeker op het gebied van Interne begeleiding en ICT, waarvoor de betreffende mensen al de nodige cursussen hebben gevolgd en zich nog voortdurend laten scholen en bijscholen.

Voorbeelden van enkele aanvullende taken:
Sportcoördinator, ICT-coördinator, personeelsleden die zitting hebben in de Activiteiten  Commissie, in de medezeggenschapsraad, de p.r. groep,  er is o.a. een cultuur- en kunstcoördinator, natuurlessencoördinator en een groep teamleden die zorg draagt voor activiteiten in de Kinderboekenweek.