Missie en visie

Ons motto is “Niet alleen , maar samen.”

Missie
Op onze school leer je leren en mag je spelen, je wordt geholpen, je wordt uitgedaagd, we doen dingen samen, je kunt jezelf zijn en je bent welkom. Een ervaren onderwijsteam staat ter beschikking.

Wij zijn een onderwijsinstelling waarbinnen vooral ruimte is voor leren, de leerontwikkeling en werkhouding; hiervoor maken wij gebruik van actuele lesmethoden en volgen de ontwikkeling met een leerlingvolgsysteem. Daarnaast reserveert de school ruimte en tijd voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen; hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Kanjertraining.

We willen als school in de basis goed onderwijs bieden binnen een duidelijke en veilige leeromgeving. Wij willen ons namelijk graag verantwoorden voor onze schoolresultaten. Wij stellen ons tevens als doel om de ouders van onze kinderen ruimschoots te betrekken bij de voorlichting en uitvoering van deze kenmerken; we dragen immers samen de zorg voor de ontwikkeling van het kind!

Visie
Kinderen moeten onze school als veilige omgeving ervaren, die geborgenheid biedt, waar zij zich prettig voelen, plezier mogen hebben, vaardigheden en kennis opdoen en waar zijn ervaringen kunnen delen. Wij leren kinderen omgaan met verschillen en elkaar en anderen waarderen op grond van innerlijke mogelijkheden, respect en vaardigheden.

Daarnaast wordt het onderwijs zo ingericht dat wij voldoen aan de basis- en onderwijsbehoeften van onze leerlingen onder ons motto: Niet alleen, maar samen.

Onze kerntaak
De school heeft als kerntaak het bieden van hoogwaardig, kwalitatief goed en deugdelijk onderwijs binnen de door ons vastgestelde onderwijstijd. Ongeveer 50% van deze tijd wordt besteed aan de hoofdvakken taal, lezen en rekenen. 30% wordt besteed aan de andere vakken en 20% aan pedagogische taken. Deze pedagogische taken bestaan o.a. uit lessen sociale redzaamheid (verkeer e.d.), burgerschap en ter bevordering van gezond gedrag (Kanjertraining).